36 987

Warunki biznesowe

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj.

Warunki handlowe
 
1. OGÓLNE POSTANOWIENIA

1.1. NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE REGULUJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY ZAWARTEJ POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM,
VOJTECH LUKA LAH, UL.GEN.KLAPKU 7051/10, KOMÁRNO 94501
Adres działalności: Námestie Kossutha 5, Komárno 94501, Słowacja, zarejestrowana w Okręgowym Urzędzie Komárno Numer rejestru działalności gospodarczej: 401-56-64,

 
NIP: 17601584
Regon: 1020364774 
NIP VAT: SK1020364774
 

(DALEJ ZWANY "SPRZEDAJĄCYM") ORAZ KUPUJĄCYM, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST KUPNO I SPRZEDAŻ TOWARU NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO.

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO:
TEL. +421 35 7701125, E-MAIL: GOLDCARP@EUROPE.COM
 

ORGANEM NADZORUJĄCYM SPEŁNIANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY JEST
 

Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)

Inspektorat SOI dla kraju nitrzańskiego 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Dział nadzoru 
tel. 037/772 02 16  
fax 037/772 00 24

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.2. STRONY UMOWY ZGODZIŁY SIĘ, ŻE KUPUJĄCY ZATWIERDZAJĄC ZAMÓWIENIE SPRZEDAJĄCEMU POTWIERDZA, ŻE ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ORAZ ICH POSTANOWIENIA I ZASADY BĘDĄ STOSOWANE DO WSZYSTKICH UMÓW KUPNA, ZAWARTYCH NA DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ Prowadzi SPRZEDAJĄCY, NA PODSTAWIE KTÓREJ SPRZEDAJĄCY DOSTARCZA TOWAR PREZENTOWANY NA DANEJ STRONIE INTERNETOWEJ KUPUJĄCEMU (DALEJ ZWANEJ "UMOWĄ KUPNA") ORAZ DO WSZELKICH RELACJI MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM I KUPUJĄCYM, WYNIKAJĄCYCH GŁÓWNIE ZE ZAWIERANIA UMOWY KUPNA I REKLAMACJI TOWARU.

1.3. NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SĄ NIEROZŁĄCZNYM ELEMENTEM UMOWY KUPNA. W PRZYPADKU, GDY SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY ZAWRĄ PISEMNĄ UMOWĘ KUPNA, W KTÓREJ UZGODNIĄ WARUNKI ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH, POSTANOWIENIA UMOWY KUPNA BĘDĄ MIAŁY PRZEŁOŻENIE NAD OGÓLNYMI WARUNKAMI HANDLOWYMI.

1.4. SPIS TOWARU NA DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ PROWADZI SPRZEDAJĄCY, JEST KATALOGIEM TOWARÓW STALE DOSTĘPNYCH, A SPRZEDAJĄCY NIE GWARANTUJE NATYCHMIASTOWEJ DOSTĘPNOŚCI WSZYSTKICH WYMIENIONYCH TOWARÓW. DOSTĘPNOŚĆ TOWARU BĘDZIE POTWIERDZONA DLA KUPUJĄCEGO NA PODSTAWIE ZAPYTANIA KUPUJĄCEGO.

2. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY KUPNA


2.1. UMOWA KUPNA JEST ZAWIERANA ZOBOWIĄZUJĄCYM ZAAKCEPTOWANIEM OFERTY ZAWARCIA UMOWY KUPNA PRZEZ KUPUJĄCEGO DLA SPRZEDAJĄCEGO W FORMIE WIADOMOŚCI E-MAIL WYSLANEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO DO SPRZEDAJĄCEGO I/LUB W FORMIE WYPEŁNIONEGO I WYSLANEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO FORMULARZA NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAJĄCEGO I/LUB W FORMIE TELEFONICZNEGO ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO DO SPRZEDAJĄCEGO (DALEJ ZWANEJ "ZAMÓWIENIEM").

2.2. ZAAKCEPTOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO JEST ZOBOWIĄZANIEM TELEFONICZNEGO POTWIERDZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO KUPUJĄCEMU O AKCEPTACJI ZAMÓWIENIA PO WCZEŚNIEJSZYM PRZYJĘCIU ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO I PO SPRAWDZENIU DOSTĘPNOŚCI TOWARU, OBOWIĄZUJĄCYCH CEN I TERMINU DOSTAWY TOWARU ZAMÓWIONEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO. AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU ZAMÓWIENIA DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO SPRZEDAJĄCEGO, KTÓRE KUPUJĄCY OTRZYMUJE NA SWOJĄ ADRES E-MAIL ODRAZU PO WYSLANIU SWOJEGO ZAMÓWIENIA, NIE STANOWI ZAAKCEPTOWANIA ZAMÓWIENIA; TO POWIADOMIENIE MA CHARAKTER INFORMACYJNY W CELU POWIADOMIENIA KUPUJĄCEGO O OTRZYMANIU JEGO ZAMÓWIENIA. NA ADRES E-MAIL KUPUJĄCEGO BĘDĄ WYSYŁANE WSZYSTKIE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEGO ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU POTRZEBY.

2.3. ZAAKCEPTOWANIE ZAMÓWIENIA ZAWIERA PRZED WSZYSTKIM INFORMACJE O NAZWIE I SPECYFIKACJI TOWARU, KTÓREGO SPRZEDAŻ JEST PRZEDMIOTEM UMOWY KUPNA, DALEJ INFORMACJE O CENIE TOWARU I/LUB INNYCH USŁUG, INFORMACJA O TERMINIE DOSTAWY TOWARU, NAZWA I INFORMACJE O MIEJSCU, GDZIE MA BYĆ DOSTARCZONY TOWAR ORAZ INFORMACJE O CENIE, WARUNKACH, SPOSOBIE I TERMINIE DOSTAWY TOWARU NA UMÓWIONE MIEJSCE DOSTARCZENIA TOWARU DLA KUPUJĄCEGO, INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM (NAZWA HANDLOWA, SIEDZIBA, NIP, NUMER REJESTRU W REJESTRZE HANDLOWYM I INNE), EWINCJONALNE INFORMACJE.

2.4. W PRZYPADKU TRWAJĄCYCH PROMOCJI SPRZEDAŻ TOWARU NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO PODLEGA, POZA TYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI HANDLOWYMI, WARUNKOM PRZYSZŁEJ PROMOCJI. W PRZYPADKU, GDY KUPUJĄCY ZAMÓWI TOWAR W SPRAWDZENIU Z WARUNKAMI PRZYSZŁEJ PROMOCJI, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY BĘDZIE INFORMOWANY O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM, A W PRZYPADKU ZAPŁATY CENY ZAKUPU LUB JEJ CZĘŚCI, PIENIĄDZE ZOSTANĄ ZWRÓCONE W TERMINIE 14 DNI NA OKREŚLONE KONTO, JEŻELI Z SPRZEDAJĄCYM NIE ZOSTANIE INACZEJ UZGODNIONE.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

3.1. SPRZEDAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY:

DOSTARCZYĆ KUPUJĄCEMU TOWAR ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM POTWIERDZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W OKREŚLONEJ ILOŚCI, JAKOŚCI I TERMINIE, ADEKWATNIE ZABALOWANY LUB ZAPAKOWANY DO TRANSPORTU W SPOSÓB ZAPWIADAJĄCY JEGO OCHRONĘ I ZACHOWANIE,

ZAPEWNIAĆ, ŻE DOSTARCZANY TOWAR SPEŁNIA OBOWIĄZUJĄCE PRAWNE PRZEPISY W SŁOWACKIEJ REPUBLICE,

PRZEKAZAĆ KUPUJĄCEMU WSZYSTKIE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ODEBRANIA I UŻYWANIA TOWARU W PISMEJ LUB ELEKTRONICZNEJ FORMIE WSPÓLNIE Z TOWAREM (INSTRUKCJE W JĘZYKU SŁOWACKIM, KARTA GWARANCYJNA, DOWÓD DOSTAWY, FAKTURA).

3.2. SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO TERMINOWEJ I PRAWIDŁOWEJ ZAPŁATY CENY ZAKUPOWEJ OD KUPUJĄCEGO ZA DOSTARCZONY TOWAR.

3.3. Firma VOJTECH LUKA LAH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI KUPUJĄCEGO LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU TOWARU OSOBIŚCIE W SKLEPIE GOLD CARP W PRZYPADKACH, GDY DOSTAWA TOWARU DLA KUPUJĄCEGO JEST PŁATNA Z GÓRY KARTĄ, PRZELEWEM BANKOWYM LUB ZA POŚREDNICTWEM FAKTURY Z TERMINEM PŁATNOŚCI.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

4.1. KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY:

ODEBRAĆ KUPOWANY LUB ZAMÓWIONY TOWAR,

ZAPŁACIĆ SPRZEDAJĄCEMU USTALONĄ CENĘ ZAKUPOWĄ W OKREŚLONYM TERMINIE Z TERMINEM PŁATNOŚCI ORAZ PONIEŚĆ KOSZTY DOSTAWY TOWARU,

NIE USZKADZAĆ DOBREJ MARKI SPRZEDAJĄCEGO,

4.2. KUPUJĄCY MA PRAWO DO DOSTARCZENIA TOWARU W ILOŚCI, JAKOŚCI, TERMINIE I MIEJSCU ZGODNIE Z UMOWĄ, KTÓRĄ STRONY ZAWARŁY I KTÓRA ZOSTAŁA ZAAKCEPTOWANA.

5. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

5.1. TOWAR JEST SPRZEDAWANY NA PODSTAWIE WYSTAWIONYCH PRÓBEK, KATALOGÓW, INSTRUKCJI I PRÓBNIKÓW SPRZEDAJĄCEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU ELEKTRONICZNEGO SPRZEDAJĄCEGO. DOSTARCZANY TOWAR MA OKRES TRWAŁOŚCI MINIMALNIE 2 MIESIĄCE PRZED DATĄ WAŻNOŚCI. W PRZYPADKU KRÓTSZEGO OKRESU TRWAŁOŚCI, SPRZEDAJĄCY KONTAKTUJE KUPUJĄCEGO TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM I DOSTARCZA TOWAR PO ZGODZIE KUPUJĄCEGO.

5.2. KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY ODEBRAĆ TOWAR W MIEJSCU WSKAZANYM W AKCEPTACJI ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO. PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM KUPUJĄCY MIAŁ OBOWIĄZEK ODEBRAĆ TOWAR, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA I SPRZEDAŻY ORAZ DO DOSTARCZENIA TOWARU TRZECIEJ OSOBIE.

5.3. SPRZEDAJĄCY MA PRAWO WYZWAĆ KUPUJĄCEGO DO ODEBRANIA TOWARU PRZED UPRZEDNIONYM TERMINEM W UMOWIE KUPNA.

5.4. WAGA, WYMIARY I INNE INFORMACJE O TOWARZE ZAWARTE W KATALOGACH, BROSZURACH I INNYCH DOKUMENTACH SPRZEDAJĄCEGO DANE PRZEZ PRODUCENTA MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ O ± 3% OD PODANEJ WARTOŚCI.

5.5. MIEJSCEM DOSTARCZENIA TOWARU JEST MIEJSCE WSKAZANE W AKCEPTACJI ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, JEŚLI STRONY UMOWY NIE ZAWARŁY INNEGO POSTANOWIENIA.

5.6. JEŚLI SPRZEDAJĄCY DOSTARCZA TOWAR KUPUJĄCEMU W MIEJSCE OKREŚLONE W UMOWIE KUPNA I SPRZEDAŻY, KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY ODEBRAĆ TOWAR OSOBIŚCIE LUB ZAPEWNIAĆ, ABY TOWAR PRZYJĘŁA OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU TOWARU OKREŚLONEGO W UMOWIE KUPNA I PODPISAĆ PROTOKÓŁ O DORĘCZENIU I ODEBRANIU TOWARU. OSOBA TRZECIA UPRZECHOWYWAJĄCA UPRAWNIENIE DO ODBIORU TOWARU OKREŚLONEGO W UMOWIE KUPNA I SPRZEDAŻY JEST ZOBOWIĄZANA DO PRZEDSTAWIENIA SPRZEDAJĄCEMU ORYGINAŁU LUB KOPII UMOWY KUPNA I DOWODU ZAPŁATY ZA TOWAR ORAZ UPRAWNIENIE PISEMNE. JEŚLI PONOWNA DOSTAWA TOWARU NA OKREŚLONE MIEJSCE W UMOWIE KUPNA I SPRZEDAŻY BĘDZIE KONIECZNA Z POWODU NIEOBECNOŚCI KUPUJĄCEGO, WSZYSTKIE ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY PONOSI KUPUJĄCY, W TYM ZWŁASZCZA PONOWIONA DOSTAWA TOWARU NA MIEJSCE WSKAZANE W UMOWIE KUPNA I SPRZEDAŻY ORAZ KOSZTY MAGAZYNOWANIA, ZGODNIE Z PUNKTEM 3 TEJ KLAUZULI UMÓW OGÓLNYCH. TOWAR UWAŻA SIĘ ZA DOSTARCZONY ZGODNIE Z PUNKTEM 10.2 TEJ KLAUZULI UMÓW OGÓLNYCH.

5.7. ZALECAMY KUPUJĄCEMU SPRAWDZIĆ PRZESYŁKĘ, CZYLI TOWAR ORAZ JEGO OPATRUNEK BEZPOŚREDNIO PRZY DOSTAWIE. W PRZYPADKU, GDY KUPUJĄCY STWIERDZA, ŻE TOWAR LUB JEGO OPATRUNEK JEST USZKODZONY MECHANICZNIE, JEST ZOBOWIĄZANY POWIADOMIĆ O TYM KURIERA I PRZY JEGO OBECNOŚCI SPRAWDZIĆ STAN TOWARU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZENIA TOWARU PRZY JEGO ODBIORZE KUPUJĄCY ZALECA SIĘ NATYCHMIASTOWE SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAKRESU I CHARAKTERU USZKODZEŃ TOWARU (PROTOKÓŁ SZKODY), KTÓREGO PRAWIDŁOWOŚĆ POTWIERDZA KURIER. NA PODSTAWIE TAK SPORZĄDZONEGO PROTOKOŁU, PRZEDAWCA MOŻE PO ROZPATRZENIU ZDARZENIA USZKODZENIA Z KURIEREM ZAOFFEROWAĆ USUNIĘCIE WADY TOWARU, ZNIZKĘ NA TOWAR I W PRZYPADKU NIEMOŻLIWOŚCI USUNIĘCIA WADY TOWARU, DOSTARCZYĆ KUPUJĄCEMU NOWY TOWAR.

5.8. SPOSOBY PŁATNOŚCI:
- PŁATNOŚĆ PRZY DOSTAWIE,
- W GOTÓWCE PRZY ODBIORZE TOWARU W SKLEPIE,
- PRZELEW NA KONTO,

5.9. PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA PRZELEWEM NA KONTO. JEŻELI WYBIERZESZ PŁATNOŚĆ KLASYCZNYM PRZELEWEM BANKOWYM, OTRZYMASZ FAKTURĘ ZALICZKOWĄ NA SWÓJ ADRES E-MAIL. PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY NA NASZE KONTO, WYŚLEMY PRZESYŁKĘ ZGODNIE Z UMÓWIONYM SPOSOBEM DOSTAWY. KONIECZNE JEST, ABY KWOTA ZOSTAŁA ZAKSIĘGOWANA NA NASZE KONTO NAJPOŹNIEJ W CIĄGU PIĘCIU DNI ROBOCZYCH OD POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA, W INNYM PRZYPADKU ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UZNANE ZA ANULOWANE. PRZY OSOBISTYM ODBIORZE TOWARU, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD TOŻSAMOŚCI (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT).

6. CENA ZAKUPU
WSZYSTKIE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

6.1. KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ ZAKUPU ZGODNIE Z UMOWĄ ZAKUPOWĄ I/LUB CENNIKIEM SPRZEDAWCY OBOWIĄZUJĄCYM W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY ZAKUPOWEJ, WRAZ Z KOSZTAMI DOSTAWY (DALEJ OKREŚLANĄ JAKO "CENA ZAKUPU"), POPRZEZ GOTÓWKOWĄ WPŁATĘ W WYZNACZONYM MIEJSCU DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAWCY, PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI, PRZEZ FIRMĘ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI POCZTOWE, PRZEZ PŁATNOŚĆ POPRZEZ FIRMĘ OFERUJĄCĄ KREDYTY KONSUMENCKIE LUB PRZELEW BEZPOŚREDNI NA KONTO SPRZEDAWCY, ZGODNIE Z OSTATECZNĄ AKCEPTACJĄ ZAMÓWIENIA.

6.2. JEŚLI KUPUJĄCY ZAPŁACI SPRZEDAWCY CENĘ ZAKUPU PRZELEWEM, DZIEŃM UZNANIA PEŁNEJ KWOTY NA KONTO SPRZEDAWCY UWAŻA SIĘ DZIEŃ WPŁATY.

6.3. KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZAPŁACIĆ SPRZEDAWCY CENĘ ZAKUPU ZA UMÓWIONY TOWAR W TERMINIE OKREŚLONYM W UMOWIE ZAKUPOWEJ, ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ PRZY ODBIORZE TOWARU.

6.4. JEŚLI KUPUJĄCY ZAPŁACI SPRZEDAWCY CENĘ ZAKUPU ZA TOWAR UMÓWIONY W UMOWIE ZAKUPOWEJ, MA ON PRAWO ODSTĄPIĆ OD UMOWY ZAKUPOWEJ I WYMAGAĆ ZWROTU CENY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

6.5. KOSZTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM I DOSTAWĄ TOWARU NIE SĄ ZAWARTE W CENIE ZAKUPU TOWARU, A SPRZEDAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ŚWIADCZENIA TYCH USŁUG NA RZECZ KUPUJĄCEGO.

6.6. WSZYSTKIE PROMOCJE SĄ WAŻNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW, O ILE NIE ZOSTANIE WSKAZANE INACZEJ DLA KONKRETNEGO PRODUKTU.
 

7. NABYCIE WŁASNOŚCI I PRZEJŚCIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU

7.1. KUPUJĄCY NABYWA PRAWO WŁASNOŚCI DO TOWARU PO PEŁNEJ ZAPŁACIE CENY ZAKUPU ZA TOWAR.

7.2. RYZYKO USZKODZENIA TOWARU PRZECHODZI NA KUPUJĄCEGO W MOMENCIE PRZEJĘCIA TOWARU OD SPRZEDAWCY, LUB W MOMENCIE, W KTÓRYM KUPUJĄCY NIE DOKONA TEJ CZYNNOŚCI WE WSKAZANYM CZASIE I ZOSTANIE MU UMOŻLIWIONE OBCHODZENIE SIĘ Z TOWAREM, A KUPUJĄCY NIE ODEBRA TOWARU.

8. PROCEDURA REKLAMACYJNA (ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY, GWARANCJA, REKLAMACJE)

8.1. SPRZEDAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY TOWARU, A KUPUJĄCY MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ U SPRZEDAWCY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, JAKOŚCIĄ LUB GWARANCJĄ UDZIELONĄ PRZEZ PRODUCENTA.

8.2. REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO, NUMER ZAMÓWIENIA, OPIS BŁĘDU LUB WADY TOWARU, DATĘ WYKRYCIA BŁĘDU LUB WADY TOWARU I WYMAGANIA KUPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REKLAMACJĄ.

8.3. SPRZEDAWCA ROZPATRUJE REKLAMACJĘ W CIĄGU 14 DNI ROBOCZYCH OD DATY JEJ OTRZYMANIA.

8.4. JEŚLI REKLAMACJA ZOSTANIE UZNANA, SPRZEDAWCA NAPRAWIA BŁĄD LUB WADĘ TOWARU BEZPŁATNIE LUB DOSTARCZA NOWY TOWAR BEZ WADY W WYMIENIONYM TERMINIE.

8.5. W PRZYPADKU NIEROZPATRZENIA REKLAMACJI W TERMINIE, KUPUJĄCY MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ZMIANY TOWARU NA NOWY, BEZ WADY, ALBO ZWROTU CAŁEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA TOWAR.

8.6. JEŚLI TOWAR NIE MOŻE BYĆ NAPRAWIONY ANI WYMIENIONY NA NOWY, KUPUJĄCY MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ZWROTU CAŁEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA TOWAR.

8.7. REKLAMOWANY TOWAR MOŻE BYĆ DOSTARCZONY OSOBIŚCIE DO SKLEPU LUB PRZESŁANY NA ADRES SKLEPU ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI SPRZEDAWCY.

8.8. REKLAMACJE NIE DOTYCZĄ TOWARU, KTÓRY ULEGŁ USZKODZENIU WSKUTEK NIEODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA, USZKODZENIA MECHANICZNEGO, NIEZWŁOCZNEGO ZGŁOSZENIA BŁĘDU LUB WADY TOWARU LUB ZGUBIENIA ELEMENTÓW TOWARU.

8.9. REKLAMACJA NIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONA W PRZYPADKU ZMIANY TOWARU PRZEZ KUPUJĄCEGO BEZ UPRAWNIENIA LUB WYJĄTKOWEJ ZGODY SPRZEDAWCY.

8.10. Na miejscu określonym w punkcie 8.9 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, dotyczącym przyjmowania reklamacji, sprzedawca ma obowiązek zapewnić obecność osoby upoważnionej do rozpatrywania reklamacji zgodnie z przepisami § 18 ust. 3 ustawy.

8.11. Kupujący zobowiązany jest zgłosić usterki produktu sprzedawcy bez zbędnego opóźnienia; w innym przypadku traci prawo do bezpłatnego usunięcia wady przez sprzedawcę.

8.12. Jednak sprzedawca lub wyznaczona osoba dostarczy kupującemu potwierdzenie złożenia reklamacji produktu w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedawcę, np. w formie e-maila lub pisemnie, gdzie zgodnie z przepisami § 18 ust. 5 ustawy musi dokładnie określić usterki produktu i poinformować konsumenta o jego prawach wynikających z przepisów § 622 i § 623 Kodeksu Cywilnego. Jeśli reklamacja została złożona za pośrednictwem komunikacji na odległość, sprzedawca ma obowiązek bezpośrednio dostarczyć potwierdzenie otrzymania reklamacji kupującemu; jeśli jednak niemożliwe jest natychmiastowe dostarczenie potwierdzenia, musi ono zostać dostarczone bez zbędnego opóźnienia, ale nie później niż z dokumentem dotyczącym rozpatrywanej reklamacji. Nie ma konieczności dostarczania potwierdzenia otrzymania reklamacji, jeśli kupujący może udowodnić jej złożenie w inny sposób.

8.13. Na podstawie decyzji kupującego, która wynika z jego praw zgodnie z przepisami § 622 i § 623 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca lub wyznaczona osoba ma obowiązek określić sposób rozpatrywania reklamacji zgodnie z przepisami § 2 lit. m) ustawy natychmiast, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli wymagana jest skomplikowana ocena techniczna stanu produktu, ale nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Po określeniu sposobu rozpatrywania reklamacji sprzedawca lub wyznaczona osoba bezzwłocznie ją rozpatruje, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona później. Jednak rozpatrywanie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia jej złożenia. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub do wymiany produktu na nowy. O zakończeniu postępowania reklamacyjnego i wynikach reklamacji sprzedawca informuje kupującego zgodnie z uzgodnionymi między stronami umowy (e-mailem i listem rekomendowanym), a także dostarcza kupującemu protokół reklamacyjny wraz z produktem. Jeśli kupujący złożył reklamację produktu w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, sprzedawca może odrzucić reklamację tylko na podstawie opinii eksperta lub opinii wydanej przez osobę autoryzowaną, powiadomioną lub akredytowaną lub opinii osoby wskazanej (dalej: "ekspertyza produktu"). Niezależnie od wyniku ekspertyzy sprzedawca nie może wymagać od kupującego pokrycia kosztów ekspertyzy produktu ani innych związanych z nią wydatków.

8.14. Sprzedawca może zawsze zamiast naprawy wady wymienić wadliwy produkt na bezwadny, o ile nie powoduje to poważnych trudności dla kupującego.

8.15. Sprzedawca ma obowiązek zrealizować reklamację i zakończyć postępowanie reklamacyjne jednym z następujących sposobów:

poprzez dostarczenie naprawionego produktu,

wymianę produktu,

zwrot ceny zakupu produktu,

pisemne wezwanie do odebrania przez sprzedawcę określonego spełnienia,

uzasadnione odrzucenie reklamacji produktu.

8.16. Sprzedawca jest zobowiązany do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia kupującemu dokumentu pisemnego najpóźniej do 30 dni od złożenia reklamacji za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych, kurierskich lub doręczeń, lub za pomocą e-maila.

8.17. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące (jeśli nie jest określony inny okres gwarancyjny dla konkretnych przypadków) i rozpoczyna się od daty odbioru produktu przez kupującego.

8.18. Okres gwarancyjny jest przedłużany o czas, w którym kupujący nie mógł korzystać z produktu z powodu naprawy gwarancyjnej produktu.

8.19. W przypadku wymiany produktu na nowy, kupujący otrzymuje dokument, w którym zostanie wymieniony produkt oraz ewentualne kolejne reklamacje będą rozpatrywane na podstawie pierwotnej faktury i tego dokumentu reklamacyjnego. Okres gwarancyjny dla nowego produktu zaczyna się od daty odbioru nowego produktu, ale tylko dla tego nowego produktu.

8.20. Wszystkie naprawy gwarancyjne są bezpłatne w przypadku, gdy nie wygasło prawo do skorzystania z gwarancji zgodnie z punktem 8.16 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

8.21. W przypadku usuwalnej wady, reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z decyzją kupującego, zgodnie z punktem 8.13 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, na jeden z następujących sposobów:

sprzedawca zapewni usunięcie wady,

sprzedawca wymieni wadliwy produkt.

8.22. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub wielokrotnie powtarzającej się usuwalnej wady, lub większej liczby różnych usuwalnych wad, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie produktu bez wad, sprzedawca będzie rozpatrywał reklamację zgodnie z decyzją kupującego zgodnie z punktem 8.13 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych poprzez:

wymianę produktu na inny, funkcjonalny, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych,

jeśli sprzedawca nie może wymienić produktu na inny, rozpatrzy reklamację poprzez wystawienie kredytu na wadliwy produkt.

8.23. Rozpatrzenie reklamacji odnosi się tylko do wad wymienionych w formularzu reklamacyjnym.

8.24. W celu reklamacji wielokrotnie powtarzająca się usuwalna wada uznawana jest za wystąpienie jednej usuwalnej wady więcej niż dwa razy.

8.25. W celu reklamacji większa liczba różnych usuwalnych wad uznawana jest za wystąpienie więcej niż trzech różnych usuwalnych wad jednocześnie.

8.26. Dla celów reklamacyjnych, czas, w którym kupujący nie mógł prawidłowo korzystać z produktu z powodu wad, od daty zawarcia umowy sprzedaży, wynosi łącznie ponad 180 dni.

8.27. Jeśli sprzedawca zakończył postępowanie reklamacyjne jako uzasadnione odrzucenie reklamacji, a wada produktu istnieje obiektywnie i nie została naprawiona, kupujący może skorzystać ze swojego prawa do usunięcia wady produktu za pośrednictwem sądu.


9. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA / SEKCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH /

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj.

 


10. REZYGNACJA Z UMOWY KUPNA

10.1.

10.2. Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z umowy kupna bez podawania przyczyny na warunkach określonych w ustawie nr 102/2014 Zb. dotyczącej ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej zwanej "Ustawą o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów"). Okres ten wynosi 14 dni od dnia odbioru towaru. Kupujący ma prawo w ciągu tego okresu otworzyć i sprawdzić towar w sposób zbliżony do tego, który jest standardowy przy zakupach w tradycyjnym sklepie stacjonarnym. Sprawdzenie towaru nie oznacza jednak jego rozpoczęcia używania i następnie jego zwrotu do sprzedawcy. Moment odbioru towaru przez kupującego następuje w momencie, gdy kupujący lub wskazana przez niego trzecia osoba, z wyjątkiem przewoźnika, przejmie wszystkie części zamówionego towaru, lub gdy:

A) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie odbioru towaru, który został dostarczony jako ostatni, lub gdy:

B) dostarczany jest towar składający się z wielu części lub egzemplarzy, w momencie odbioru ostatniej części lub egzemplarza, lub gdy:

C) towar jest dostarczany wielokrotnie w określonym okresie czasu, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

10.3. REZYGNACJA Z UMOWY MUSI ZOSTAĆ DOKONANA PRZEZ KUPUJĄCEGO W FORMIE PISEMNEJ. (TU MOŻESZ POBRAĆ FORMULARZ REZYGNACJI Z UMOWY ZAWARTEJ W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM. JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU W TERMINIE 14 DNI, POBIERZ FORMULARZ NA SWÓJ KOMPUTER, WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ I ODEŚLI RAZEM Z TOWAREM.)

10.4. REZYGNACJA Z UMOWY KUPNA ZGODNIE Z POPRZEDNIM PUNKTEM TYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH MUSI ZAWIERAĆ IDENTYFIKACJĘ KUPUJĄCEGO, NUMER I DATĘ ZAMÓWIENIA, DOKŁADNĄ SPECYFIKACJĘ TOWARU, SPOSÓB, W JAKI PREDÁVAJÚCI POWINIEN ZWRÓCIĆ OTRZYMANY DOCHÓD, ZWŁASZCZA NUMER KONTA I/LUB ADRES KORESPONDENCYJNY. JEDNOCZEŚNIE Z REZYGNACJĄ Z UMOWY KUPNA ZALECAMY DOSTARCZENIE SPRZEDAJĄCEMU TOWARU Z WSZYSTKIM WYPOSAŻENIEM, WŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ, INSTRUKCJĄ, KARTĄ GWARANCYJNĄ, DOWODEM ZAPŁATY ITD., ORAZ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU.

10.5. JEŚLI KUPUJĄCY REZYGNUJE Z UMOWY, ANULUJĄ SIĘ WSZYSTKIE DODATKOWE UMOWY POWIĄZANE Z UMOWĄ, Z KTÓREJ KUPUJĄCY ZREZYGNOWAŁ.

10.6. KUPUJĄCY MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z UMOWY DOTYCZĄCEJ DOSTAWY TOWARU PRZED ROZPOCZĘCIEM TERMINU NA REZYGNACJĘ Z UMOWY. TERMIN NA REZYGNACJĘ Z UMOWY JEST DOTRZYMYWANY, JEŚLI KUPUJĄCY WYŚLE OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU PRAWA DO REZYGNACJI Z UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU NA REZYGNACJĘ Z UMOWY.

10.7. W PRZYPADKU WAŻNEJ REZYGNACJI Z UMOWY SPRZEDAJĄCY ZWRACA KUPUJĄCEMU CENĘ ZAKUPU ZA WYJĄTKIEM KOSZTÓW, KTÓRE KUPUJĄCY PONIÓSŁ W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM TOWARU, JEŚLI KUPUJĄCY PRZEDSTAWI SPRZEDAJĄCEMU PISEMNE DOWODY INCYDENTALNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAMÓWIENIEM TOWARU. KOSZTY ZWIĄZANE ZE ZWRÓCENIEM TOWARU PONOSI KUPUJĄCY TYLKO W PRZYPADKU, GDY TOWAR NIE SPEŁNIA W CAŁOŚCI WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH I JEDNOCZEŚNIE JEST WADLIWY. ZA TOWAR W PEŁNI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE UWAŻA SIĘ TOWAR O IDENTYCZNYCH LUB PODOBNYCH PARAMETRACH, JAKIE ZOSTAŁY PODANE W OFERCIE TOWARÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAJĄCEGO.

10.8. SPRZEDAJĄCY NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWRÓCENIA WSZYSTKICH PŁATNOŚCI ZGODNIE Z PUNKTEM 10.8. TEGO OGÓLNEGO REGULAMINU HANDLOWEGO, ZANIM TOWAR ZOSTANIE DOSTARCZONY KUPUJĄCEMU LUB NIM PRZESŁANYM POTWIERDZENIE ODESLANIA TOWARU. OPŁATA ZA KUPIONY TOWAR ZOSTANIE UZYSKANA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DLA KUPUJĄCEGO PO DOSTARCZENIU ZWRÓCONEGO TOWARU POD WSKAZANY ADRES W PUNKCIE 10.5. TEGO OGÓLNEGO REGULAMINU HANDLOWEGO LUB PO PRZEDŁOŻENIU DOWODU NADESŁANIA TOWARU, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CO NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

10.9. W PRZYPADKU, GDY KUPUJĄCY ZREZYGNUJE Z UMOWY ZGODNIE Z PUNKTEM 10.2. TEGO OGÓLNEGO REGULAMINU HANDLOWEGO I PRZEDSTAWI SPRZEDAJĄCEMU TOWAR, KTÓRY JEST UŻYWANY, USZKODZONY, NIEKOMPLETNY LUB KTÓREGO WARTOŚĆ ZOSTAŁA ZMNIEJSZONA Z POWODU TAKIEGO OBCHODZENIA SIĘ Z TOWAREM, KTÓRE WYKRACZA POZA TO, CO JEST KONIECZNE DO SPRAWDZENIA CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU, SPRZEDAJĄCY MA WOBEC KUPUJĄCEGO ROSPRAWĘ O ODSZKODOWANIE W WYSOKOŚCI WARTOŚCI NAPRAWY TOWARU I PRZYWRÓCENIA TOWARU DO STANU PIERWOTNEGO, LUB SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ŻĄDANIA OD KONSUMENTA ZWRÓCENIA ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI TOWARU.

10.10. KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO WYSYŁKI LUB DOSTARCZENIA SPRZEDAJĄCEMU TOWARU RAZEM Z WYPOSAŻENIEM, WŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ, INSTRUKCJĄ, KARTĄ GWARANCYJNĄ, DOWODEM ZAPŁATY ITD., ORAZ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU, NAJWCZEŚNIEJ W TERMINIE 14 DNI OD DZIAŁANIA REZYGNACJI Z UMOWY.

10.11. PRZY REZYGNACJI Z UMOWY KUPUJĄCY PONOSI BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE ZWRÓCENIEM TOWARU SPRZEDAJĄCEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DO ODEBRANIA TOWARU. BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE ZWRÓCENIEM TOWARU NIE MOGĄ ZOSTAĆ OPRACOWANE WCZEŚNIEJ. WEDŁUG DOSTĘPNYCH INFORMACJI SZACUJE SIĘ TE KOSZTY W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU, WAGI TOWARU, ODLEGŁOŚCI OD MIEJSCA, SKĄD TOWAR ZOSTANIE ZWRÓCONY, ORAZ OD OPŁATY ZA USŁUGI PRZEWOŹNIKA W ZAKRESIE OD 2,- EUR DO 50,- EUR, KTÓRE KUPUJĄCY WYBRAŁ DLA SWOJEJ USŁUGI.

10.12. PRZY REZYGNACJI Z UMOWY KUPUJĄCY PONOSI RÓWNIEŻ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE ZWRÓCENIEM TOWARU, KTÓREGO Z POWODU JEGO CHARAKTERU NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY. BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE ZWRÓCENIEM TOWARU NIE MOGĄ ZOSTAĆ OPRACOWANE WCZEŚNIEJ. WEDŁUG DOSTĘPNYCH INFORMACJI SZACUJE SIĘ TE KOSZTY W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU, WAGI TOWARU, ODLEGŁOŚCI OD MIEJSCA, SKĄD TOWAR ZOSTANIE ZWRÓCONY, ORAZ OD OPŁATY ZA USŁUGI PRZEWOŹNIKA W ZAKRESIE OD 2,- EUR DO 50,- EUR, KTÓRE KUPUJĄCY WYBRAŁ DLA SWOJEJ USŁUGI.

10.13. W PRZYPADKU, GDY KUPUJĄCY NIE SPEŁNI JEDNEJ Z OBOWIĄZKÓW WYMAGANYCH W PUNKTACH 10.4. I 10.5. TYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH, REZYGNACJA Z UMOWY KUPNA JEST NIEWAŻNA I NIESKUTECZNA, A SPRZEDAJĄCY NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWRÓCENIA WSZYSTKICH WYKAZANYCH PŁATNOŚCI ZGODNIE Z PUNKTEM 10.8. TYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH KUPUJĄCEMU I JEDNOCZEŚNIE MA PRAWO DO ŻĄDANIA ODSZKODOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ODESLANIEM TOWARU Z POWROTEM DO KUPUJĄCEGO.

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE SPORÓW:
Kupujący - konsument - ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o naprawę (za pośrednictwem e-maila na adres (goldcarp@europe.com), jeśli nie jest zadowolony z sposobu, w jaki sprzedawca załatwił jego reklamację, lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeśli sprzedawca nie odpowie na tę prośbę odmownie lub nie odpowie na nią w ciągu 30 dni od jej wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporu podmiotowi alternatywnego rozstrzygania sporów (dalej zwany ARS) zgodnie z ustawą 391/2015 Z.z. Subjektami ARS są organy i uprawnione osoby prawne zgodnie z §3 ustawy 391/2015 Z.z., czyli Słowacka Inspekcja Handlowa lub osoba wpisana na odpowiednią listę prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w §12 Ustawy 391/2015 Z.z. Jeśli ARS jest odpowiedzialne za wiele podmiotów, konsument ma prawo wyboru, do którego z nich złoży wniosek. Oprócz ARS, konsument ma prawo zwrócić się do sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego właściwego miejscowo i rzeczowo.

Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, dostępnej online pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatywne rozstrzyganie sporów może być wykorzystane tylko przez konsumenta - osobę fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej, zawodowej lub zawodowej. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy tylko sporu między konsumentem a sprzedawcą wynikającego z umowy konsumenckiej lub z nią związanego. Alternatywne rozstrzyganie sporów nie dotyczy sporów, których wartość nie przekracza 20 EUR. Subjekt ARS może żądać od konsumenta opłaty za wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporu w maksymalnej wysokości do 5 EUR z VAT.

Konsument ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o naprawę, jeśli nie jest zadowolony z sposobu, w jaki sprzedawca załatwił jego reklamację, lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeśli sprzedawca nie odpowie na taką prośbę konsumenta odmownie lub w ogóle nie odpowie w ciągu 30 dni od dnia jej wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporu (dalej "ARS"). Formą ARS mogą być rozpatrywane wyłącznie spory wynikające z umowy między sprzedawcą a konsumentem oraz spory z nią związane, z wyłączeniem sporów określonych w ust. § 1 pkt 4 ustawy nr 391/2015 Z.z. oraz sporów o wartości nieprzekraczającej 20 EUR. Wniosek o wszczęcie ARS składa się do podmiotu ARS zgodnie z ust. § 3 cytowanej ustawy, za pomocą odpowiedniej platformy lub formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do cytowanej ustawy. Podmiot ARS może żądać od konsumenta opłaty za wszczęcie ARS, maksymalnie jednak do wysokości 5 EUR z VAT. Jeśli ARS jest prowadzone przez kilka podmiotów, konsument ma prawo wyboru, któremu z nich złożyć wniosek. Oprócz ARS konsument ma prawo zwrócić się do właściwego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego. Platforma ARS jest dostępna na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Konsument ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o naprawę, jeśli nie jest zadowolony z sposobu, w jaki sprzedawca załatwił jego reklamację, lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeśli sprzedawca nie odpowie na taką prośbę konsumenta odmownie lub w ogóle nie odpowie w ciągu 30 dni od dnia jej wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporu (dalej "ARS"). Formą ARS mogą być rozpatrywane wyłącznie spory wynikające z umowy między sprzedawcą a konsumentem oraz spory z nią związane, z wyłączeniem sporów określonych w ust. § 1 pkt 4 ustawy nr 391/2015 Z.z. oraz sporów o wartości nieprzekraczającej 20 EUR. Wniosek o wszczęcie ARS składa się do podmiotu ARS zgodnie z ust. § 3 cytowanej ustawy, za pomocą odpowiedniej platformy lub formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do cytowanej ustawy. Podmiot ARS może żądać od konsumenta opłaty za wszczęcie ARS, maksymalnie jednak do wysokości 5 EUR z VAT. Jeśli ARS jest prowadzone przez kilka podmiotów, konsument ma prawo wyboru, któremu z nich złożyć wniosek. Oprócz ARS konsument ma prawo zwrócić się do właściwego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego. Platforma ARS jest dostępna na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Konsument ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o naprawę, jeśli nie jest zadowolony z sposobu, w jaki sprzedawca załatwił jego reklamację, lub jeśli uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeśli sprzedawca na żądanie konsumenta odpowie odmownie lub w ogóle nie odpowie w ciągu 30 dni od dnia jej wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o rozpoczęcie alternatywnego rozstrzygania sporu (dalej tylko "ARS"). Przez ARS mogą być rozpatrywane wyłącznie spory wynikające z umowy między sprzedawcą a konsumentem oraz spory z nią związane, z wyjątkiem sporów określonych w ust. § 1 pkt 4 ustawy nr 391/2015 Z.z. oraz sporów o wartości nieprzekraczającej 20 EUR. Wniosek o rozpoczęcie ARS składa się do podmiotu ARS zgodnie z ust. § 3 cytowanej ustawy, za pomocą odpowiedniej platformy lub formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do cytowanej ustawy. Podmiot ARS może żądać od konsumenta opłaty za rozpoczęcie ARS, maksymalnie jednak do wysokości 5 EUR z VAT. Jeśli ARS jest prowadzone przez kilka podmiotów, konsument ma prawo wyboru, któremu z nich złożyć wniosek. Oprócz ARS konsument ma prawo zwrócić się do właściwego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego. Platforma ARS jest dostępna na stronie internetowej: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


11. ZAKŁADCZE POSTANOWIENIA

11.1. SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH. OBOWIĄZEK PISMA ZAWIERAJĄCEGO ZMIANY W NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKACH HANDLOWYCH JEST SPEŁNIONY POPRZEZ UMIESZCZENIE GO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU ELEKTRONICZNEGO SPRZEDAJĄCEGO.

11.2. W PRZYPADKU, GDY UMOWA KUPNA ZOSTAŁA ZAWARTA W FORMIE PISEMNEJ, KAŻDA JEJ ZMIANA MUSI POSIADAĆ FORMĘ PISEMNĄ.

11.3. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UMÓWIENI STRONY UMÓWIŁY SIĘ, ŻE OKRES UŻYWANIA ROZUMIE SIĘ JAKO CZAS OD DOSTARCZENIA TOWARU KUPUJĄCEMU (WRAZ Z DNIEM DOSTARCZENIA) ZGODNIE Z PUNKTEM 5.7 NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH DO DNIA ZWRÓCENIA TOWARU SPRZEDAJĄCEMU LUB PRZEKAZANIEM TOWARU KURIEROWI W CELU JEGO PRZEWIEZIENIA DO SPRZEDAJĄCEGO.

11.4. STRONY UMÓWIŁY SIĘ, ŻE KOMUNIKACJA MIĘDZY NIMI BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ GŁÓWNIE W FORMIE WIADOMOŚCI E-MAIL LUB PRZEZ WYSYŁKĘ POCZTĄ.

11.5. NA ZWIĄZKI NIEUREGULOWANE NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI HANDLOWYMI STOSUJĄ SIĘ ODPOWIEDNIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO, USTAWY NR 22/2004 Z DNIA 22.4.2004 O HANDEL ELEKTRONICZNY ORAZ O ZMIANIE I UZUPEŁNIENIU USTAWY NR 128/2002 O KONTROLI PAŃSTWOWEJ RYNKU WE WZGLĘDZIE OCHRONY KONSUMENTÓW ORAZ O ZMIANIE I UZUPEŁNIENIU NIEKTÓRYCH USTAW W BRZMIENIU USTAWY NR 284/2002 ORAZ USTAWY NR 250/2007 O OCHRONIE KONSUMENTA ORAZ O ZMIANIE USTAWY SŁOWACKIEJ RADY NARODOWEJ NR 372/1990 O WYSTĘPKACH W BRZMIENIU USTAWY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI ORAZ USTAWY NR 102/2014 O OCHRONIE KONSUMENTA PRZY SPRZEDAŻY TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIU USŁUG NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALAMI HANDLOWYMI SPRZEDAJĄCEGO ORAZ O ZMIANIE I UZUPEŁNIENIU NIEKTÓRYCH USTAW. NA ZWIĄZKI NIEUREGULOWANE NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI HANDLOWYMI, KTÓRE POWSTAŁY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KUPUJĄCYM, KTÓRYM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO LUB OSOBA FIZYCZNA - PRZEDSIĘBIORCA, STOSUJĄ SIĘ ODPOWIEDNIE PRZEPISY KODEKSU HANDLOWEGO.

11.6. NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE NABYWAJĄ MOC W STOSUNKU DO KUPUJĄCEGO PRZY WYSŁANIU ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO.

11.7. KUPUJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE PRZEZ WYSŁANIE ZAMÓWIENIA, ZAŚ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Przysługuje Ci prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie, fizycznie odbierze rzecz.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres Gold Carp, Námestie Kossutha 5, Komárno 94501, Slovakia lub goldcarp@europe.com. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Wzór znajdziesz tutaj: http://www.haldorado-shop.sk/odstupenie-od-zmluvy.doc . Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zatrzymamy zwrot płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3. Sposób zwrotu rzeczy przez konsumenta

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący (konsument).

c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

W KOMÁRNE DŇA 01.08.2023

Cena dopravy

- Objednávky do 2340Kč - 172Kč

- Objednávky 2340-4628Kč - 113Kč

- Objednávky nad 4628Kč - 86Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

Dodání Zboží

- dobírkou prostřednictvím UPS spravidla do 1-3 pracovné dni 

Více informací

Skladové zásoby

×
Skladové zásoby

Vidíte na stránce

Rýchlé dodání

×
Rýchlé dodání

1-3 pracovné dni

×
Specializovaný na Feeder

Eshop zaměraní na feeder

×
Cena dopravy

- Objednávky do 2500Kč - 180Kč

- Objednávky 2500-5000Kč - 125Kč

- Objednávky nad 5000Kč - 95Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

DODACÍ LHŮTA

×
DODACÍ LHŮTA

1-3 pracovné dni

×
×