36 987

Prywatność

Ważność od 25 maja 2023

Operator sklepów internetowych: feedermethod.pl, goldcarp.sk, haldorado-shop.sk, haldorado-shop.cz, feedermethod.sk, feedermethod.cz, feedermania.sk (dalej jako "Vojtech Luka LaH"):

Vojtech Luka LaH
Ul.gen.Klapku 7051/10
Komárno, 94501, 
Słowacja
NIP: 17601584
NIP UE: SK1020364774


Operator zgodnie z ustawą nr 122/2013 Z.z. o ochronie danych osobowych w obecnym brzmieniu przetwarza dane osobowe klientów w celu:

1. Przetwarzania zamówienia, wystawienia dokumentu podatkowego, prowadzenia reklamacji w sklepie internetowym goldcarp.sk, haldorado-shop.sk, haldorado-shop.cz, feedermethod.sk, feedermethod.cz, feedermania.sk obejmujących: (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon, numer konta bankowego).

Sprzedający niniejszym informuje kupującego, że zgodnie z ust. § 10 ust. 3 lit. b ustawy nr 122/2013 Z.z. o ochronie danych osobowych w obecnym brzmieniu, jako sprzedający, będący operatorem w procesie zawierania umowy kupna będzie przetwarzać dane osobowe kupującego bez jego zgody jako osoby zainteresowanej, ponieważ przetwarzanie danych osobowych kupującego będzie realizowane przez sprzedającego w relacjach przedumownych z kupującym, a przetwarzanie danych osobowych kupującego jest niezbędne do spełnienia umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron umownych.

2. Marketing w formie:

2.1 wysyłania biuletynu informacyjnego na adres e-mail poprzez zapisanie się klienta do listy mailingowej na stronach internetowych sklepów w zakresie: (imię, nazwisko, adres e-mail).

2.2 udziału w kampaniach reklamowych (akcjach) prowadzonych na stronach internetowych sklepów.


Odwiedzający sklep internetowy może zapisać się na otrzymywanie newslettera, artykułów poprzez wpisanie swojego adresu e-mailowego w pole na stronie feedermethod.pl, goldcarp.sk, haldorado-shop.sk, haldorado-shop.cz, feedermethod.sk, feedermethod.cz, feedermania.sk jako "Ako chytať veľké kapry" lub "Jak chytat velké kapry", podanych na stronach, lub jako kupujący może wyrazić zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem zamówienia zgodnie z ust. § 11 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, aby sprzedawca przetwarzał i przechowywał jego dane osobowe, zwłaszcza te, które są wymienione powyżej, i / lub te, które są niezbędne dla działalności sprzedawcy związanej z wysyłaniem informacji o nowych produktach, nowych artykułach, zniżkach i promocjach dotyczących oferowanych towarów oraz przetwarzał je we wszystkich swoich systemach informacyjnych dotyczących wysyłania informacji o nowych produktach, zniżkach i promocjach dotyczących oferowanych towarów. Kupujący udziela sprzedawcy niniejszej zgody na określony czas do momentu spełnienia celu przetwarzania danych osobowych kupującego. Sprzedawca po zrealizowaniu celu przetwarzania zapewni natychmiastowe usunięcie danych osobowych kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez kupującego w każdej chwili odwołana na piśmie. Anulowanie zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest możliwe również elektronicznie poprzez wypisanie się z listy mailingowej (w stopce e-maila). Automatyczne wypisanie jest widoczne w dolnej części wiadomości biuletynu, która zostanie wysłana na podany przez ciebie adres e-mailowy. Zgoda wygasa po okresie 1 miesiąca od momentu dostarczenia przez kupującego sprzedawcy pisemnego odwołania zgody.

Operator deklaruje, że:
- przetwarzane dane osobowe osób dotkniętych zostaną użyte wyłącznie do wyżej wymienionych celów w ramach swoich działań handlowych.
- niekorzystanie z wysyłania wiadomości biuletynowych nie stanowi zagrożenia dla odmowy relacji umownej.

Wspólne postanowienia:
Dane osobowe, które podajesz operatorowi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub bezpośredniego zamówienia, muszą być prawdziwe, a w przypadku ich zmiany jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować operatora o ich zmianie.

Ochrona Twoich danych osobowych jest regulowana przepisami prawa o ochronie danych osobowych, a Twoje prawa są uregulowane głównie w § 28 ustawy o ochronie danych osobowych; na przykład prawo do żądania na piśmie:

a) potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące jego osoby są przetwarzane, czy nie

b) cel przetwarzania danych osobowych

c) w sposób ogólnie zrozumiały informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w systemie informacyjnym i jego stanie obejmujące:
I. dane identyfikacyjne sprzedawcy i jego przedstawiciela, jeśli został wyznaczony,
II. dane identyfikacyjne pośrednika; z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedawca nie działa zgodnie z § 8 przy pozyskiwaniu danych osobowych,

d) w sposób ogólnie zrozumiały dokładne informacje o źródle, z którego uzyskano jego dane osobowe do przetwarzania,

e) w sposób ogólnie zrozumiały kopię jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,

f) dodatkowe informacje niezbędne dla kupującego w świetle wszystkich okoliczności i warunków przetwarzania danych osobowych do zapewnienia jego praw i prawnie chronionych interesów, w szczególności:

I. pouczenie o dobrowolności lub obowiązku podania żądanych danych osobowych; jeśli sprzedawca pozyskuje dane osobowe kupującego na podstawie zgody kupującego zgodnie z § 11, poinformuje go również o terminie ważności zgody. Jeśli obowiązek dostarczenia danych osobowych wynika dla kupującego z bezpośrednio obowiązującego prawnie aktu Unii Europejskiej, międzynarodowej umowy, której Republika Słowacka jest związana, lub ustawy, sprzedawca poinformuje kupującego o podstawie prawnej nakładającej ten obowiązek i poinformuje go o konsekwencjach odmowy dostarczenia danych osobowych, II. informacje o osobach trzecich, jeśli przewiduje się lub jest oczywiste, że zostaną im przekazane dane osobowe, III. zakres odbiorców, jeśli przewiduje się lub jest oczywiste, że dane osobowe zostaną im udostępnione, IV. formę publikacji, jeśli dane osobowe mają być opublikowane, V. kraje trzecie, jeśli przewiduje się lub jest oczywiste, że dane osobowe zostaną przekazane do tych krajów,

g) poprawę jego nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,

h) usunięcie jego danych osobowych, jeśli cel ich przetwarzania został osiągnięty; jeśli dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe są przedmiotem przetwarzania, może zażądać ich zwrotu,

i) usunięcie jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w przypadku naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub innych obowiązujących przepisów prawa Republiki Słowackiej.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim oraz pośrednikom, czyli podmiotom współpracującym z operatorem, takim jak na przykład firmy transportowe i kurierskie. Obecny wykaz tych podmiotów jest następujący:


Geis Parcel SK s.r.o
Usługi przewozowe, Geispoint, Trňanská 6, 96 001 Zvolen
NIP: SK 2023410301

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21
NIP: SK2021797140

SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o
Senecká cesta 1
90028 ivanka pri Dunaji
NIP: sk2020351993

Zapisy od 25. maja 2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, udostępniamy następujące informacje.

KTO JEST ADMINISTRATOREM
Administratorem, który określił cele i środki przetwarzania Twoich danych osobowych, jest firma Vojtech Luka LaH, Ul.gen.Klapku 7051/10, Komárno 94501

Regon: 44413769 NIP dla VAT SK 1045889658
Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +421 357701125, pisemnie na adres Námestie Kossutha 5, Komárno 94501 lub mailowo: goldcarp@europe.com

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
Ograniczamy zakres danych osobowych, które przetwarzamy, aby wystarczyły do świadczenia usług, których oczekujesz od nas. Chcemy spełnić wymogi prawne oraz chronić nasze uzasadnione interesy. Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów oraz potencjalnych klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Oto kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

- Podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz, jeśli jesteś przedsiębiorcą – osoba fizyczna (jednoosobowa działalność gospodarcza), numer identyfikacji podatkowej (NIP).
- Dane kontaktowe, takie jak adres e-mailowy, numer telefonu lub adres do kontaktu.
- Informacje dotyczące korzystania z naszych produktów i usług, zakupionych lub rozważanych. Informacje o korzystaniu z naszego sklepu internetowego, biuletynu informacyjnego itp.
- Rejestry komunikacji e-mailowej i czatów, nagrania rozmów telefonicznych oraz inna komunikacja z Tobą w formie elektronicznej lub pisemnej.
- Dane transakcyjne, w szczególności informacje o Twoich płatnościach i metodach płatności.
- Dane geolokalizacyjne, to dane geograficzne z przeglądarki internetowej komputera lub aplikacji mobilnej. Mogą one służyć do polecenia najbliższego sklepu lub serwisu.

Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zawierania umów kupna, których przedmiotem jest dostawa naszych towarów i usług. Ta działalność obejmuje głównie przyjmowanie i przetwarzanie zamówień, wystawianie faktur i dokumentów podatkowych, rejestrację płatności oraz wysyłanie towarów pod wybrany adres.

Aby zgodnie z przepisami spełnić wszystkie obowiązki, przetwarzamy dane osobowe również w celu prowadzenia księgowości, zarządzania rejestracją oraz rozpatrywania reklamacji i skarg. W niektórych przypadkach konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygania sporów sądowych oraz pozasądowego dochodzenia roszczeń.

Twoje dane osobowe są również przetwarzane w celu informowania o naszych produktach i usługach w ramach bezpośredniego marketingu.

PODKŁADY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie na podstawie podanych niżej podstaw prawnych:

- Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (np. umowy kupna), a Ty jesteś stroną umowy lub zwróciłeś się do nas o podjęcie działań przed zawarciem umowy (np. rejestracją w sklepie internetowym).
- Lub przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w ramach naszego uzasadnionego interesu, którego celem jest głównie oferta i sprzedaż produktów i usług naszym klientom.
- Lub udzieliłeś nam zgodę na jeden lub kilka celów. Mogą one obejmować zwłaszcza działania związane z ofertą towarów i usług lub przetwarzanie w celu dostosowania oferty do Twoich oczekiwań.

KATEGORIE ODBIORCÓW
Podczas przetwarzania dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- Firmy kurierskie i transportowe
- Agencje marketingowe i centra obsługi telefonicznej
- Dostawcy usług informatycznych i operatorzy telekomunikacyjni
- Kancelarie adwokackie i prawne
- Biegli i rzeczoznawcy sądowi
- Firmy windykacyjne i komornicy sądowi
- Sądy i organy prowadzące postępowanie karnego
- Biura księgowe, audytorzy i doradcy podatkowi

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
- W przypadku zgody osoby, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu jej wycofania, maksymalnie jednak przez 24 miesiące od jej udzielenia.
- W przypadku uzasadnionego interesu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec przetwarzania, przez okres uzasadniony ze względu na cykl życia zakupionego produktu lub usługi, abyśmy mogli oferować i dostarczać związane produkty i usługi.
- W przypadku wykonania umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy, w tym okres gwarancyjny i warunki reklamacyjne.
- W przypadku spełnienia obowiązku prawnego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku ustawy o rachunkowości, ustawy o VAT itp. okres ten może wynosić 10 lat.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
W procesie przetwarzania Twoich danych osobowych jesteśmy gotowi do realizacji Twoich praw.

- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do informacji o celu przetwarzania, odbiorcach Twoich danych osobowych oraz okresie przetwarzania.
- Masz prawo do korekty danych, jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub uległy zmianie, skontaktuj się z nami, a dokonamy korekty.
- Masz prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem.
- Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją w dowolnym momencie wycofać, bez wpływu na legalność przetwarzania opartego na udzielonej wcześniej zgodzie.
- Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli tego chcesz - będziemy przetwarzać dane tylko w najbardziej niezbędnych przypadkach na mocy prawa lub wcale.
- Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli stwierdzisz lub podejrzewasz, że przetwarzanie danych jest nielegalne lub narusza Twoje prawa.
- Masz prawo do przenoszenia danych, jeśli chcesz przenieść je do innego administratora, dostarczymy je w odpowiednim formacie, o ile nie stoją temu na przeszkodzie inne przeszkody techniczne czy prawne.

Podobnie masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą przy ul. Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, Republika Słowacka, numer identyfikacyjny: 36 064 220, tel. +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Gdzie i jak możesz wykonać swoje prawa
Twoje prawa możesz zrealizować, dzwoniąc pod numer +421 35 7701125, pisząc na adres Námestie Kossutha 5, Komárno 94501 lub e-mailem na goldcarp@europe.com

Na Twoje żądanie odpowiemy w terminie do 30 dni.

Dane kontaktowe
Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +421 35 7701125, Námestie Kossutha 5, Komárno 94501 lub e-mailem goldcarp@europe.com.

Cena dopravy

- Objednávky do 2340Kč - 172Kč

- Objednávky 2340-4628Kč - 113Kč

- Objednávky nad 4628Kč - 86Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

Dodání Zboží

- dobírkou prostřednictvím UPS spravidla do 1-3 pracovné dni 

Více informací

Skladové zásoby

×
Skladové zásoby

Vidíte na stránce

Rýchlé dodání

×
Rýchlé dodání

1-3 pracovné dni

×
Specializovaný na Feeder

Eshop zaměraní na feeder

×
Cena dopravy

- Objednávky do 2500Kč - 180Kč

- Objednávky 2500-5000Kč - 125Kč

- Objednávky nad 5000Kč - 95Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

DODACÍ LHŮTA

×
DODACÍ LHŮTA

1-3 pracovné dni

×
×